Föreningen Film i Båstad Stadgar 

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Film i Båstad”.

§ 2 Föreningens syfte är att i vid mening skapa intresse för kvalitetsfilm i Båstads kommun. Det kan ske genom information, eget filmskapande, filmvisningar, föreläsningar m.m.

§ 3 Medlem kan envar bli som vill stödja föreningens syfte

§ 4 Styrelsen skall bestå av 5 personer samt 5 suppleanter Styrelsen väljer inom eller utom sig sekreterare och kassör.

§ 5 Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Följande skall då behandlas: 1. Godkännande av dagordning 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av justerare 5. Godkänna kallelsen (skall ske genom e-post två veckor före årsmötet, dessutom genom anslag på bion och info på hemsidan) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Styrelsens ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelse och kassör 10. Val av ordförande till styrelsen för ett år 11. Val av 2 ledamöter samt 2 eller 3 suppleanter för två år, beroende på saxningen 12. Val av två revisorer samt en ersättare för ett år 13. Val av tre ledamöter till valberedning för ett år 14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år 15. Ordet är fritt 16. Årsmötet avslutas

§ 6 Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller ordförande eller kassör, var för sig.

§ 7 Stadgarna kan ändras av två medlemsmöten med minst två veckors mellanrum.

§ 8 Föreningen kan upplösas av två medlemsmöten med minst två veckors mellanrum. Ev. tillgångar skall tillfalla en seriös biografentreprenör i Båstads kommun att användas enligt föreningens syfte.